Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1 Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név: Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KSZK Nonprofit Kft.)
Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB 3. ép.
Telephely: –
Postacím: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB 3. ép.
Központi elektronikus levélcím: kszk @ gondosora . hu
Honlap: www.kszg.hu

I.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti struktúra. (Lásd II. 1. pont)

I.3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név: dr. Juhász Roland
Munkakör: ügyvezető
E-mail: kszk @ gondosora . hu

Név: dr. Kovács Levente
Munkakör: kabinetfőnök
E-mail: kszk @ gondosora . hu

Név: Czibik Norbert András
Munkakör: operatív igazgató
E-mail: kszk @ gondosora . hu

Név: Lukács Bálint
Munkakör: projekt igazgató
E-mail: kszk @ gondosora . hu

I.4. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Név: Gál Balázs
Munkakör: Felügyelőbizottság elnöke
E-mail: kszk @ gondosora . hu

Név: dr. Bohátka Gergely
Munkakör: Felügyelőbizottság tagja
E-mail: kszk @ gondosora . hu

Név: dr. Farkas Bálint
Munkakör: Felügyelőbizottság tagja
E-mail: kszk @ gondosora . hu

Archívum

I.4 archív dokumentum

I.5. Testületi adatok

Nem releváns.

I.6. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Nem releváns.

I.7. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Nem releváns.

I.8. Alapított alapítványok

Nem releváns.

I.9. Alapított költségvetési szervek

Nem releváns.

I.10. Lapok, kiadványok

Nem releváns.

I.11. Alapító szerv, tulajdonos

Társaság felett a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda gyakorolja.
Székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

•    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
•    A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
•    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
•    A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR);
•    Az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs programról szóló 226/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet


Adatkezelési tájékoztató

Alapító Okirat

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi szabályzat 

 
Archívum


II.1 archív dokumentum 
 
II.2. Tevékenységek, feladatok

A Társaság közreműködik a kormány kiemelt társadalompolitikai ügyekkel kapcsolatos stratégiájának kialakításában, annak végrehajtásában, figyelemmel kíséri a kiemelt társadalmi csoportok céljait, törekvéseit, javaslatot tesz a szociálpolitikai és idősügyi intézkedésekre, és részt vesz azok végrehajtásában, valamint közreműködik a Kormány kiemelt társadalompolitikai ügyekben folytatott tevékenységének és kommunikációjának összehangolásában.
A Kormány az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs programról szóló 226/2023. (VI.8.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Korm. rendelet) a Társaságot jelölte ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 24/C. §-a szerinti, a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében megvalósuló, az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs program (a továbbiakban: Program) megvalósítására.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Nem releváns.

II.4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nem releváns.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Nem releváns.

II.6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Részletesebb tájékoztatás az Adatvédelem (aktív linket elhelyezni) menüpontban elérhető.

II.7. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

II.8. A testületi szerv döntései rendje

Nem releváns.

II.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

II.10. Hirdetmények, közlemények

Nem releváns.

II.11. Pályázatok adatai

Nem releváns.

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

Nem releváns.

II.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB 3. ép.

E-mail: kszk @ gondosora . hu

Az igénylés módja a megadott e-mail címre küldött vagy postai úton megküldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását.
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szabályzata rögzíti:

Közadat közzétételi szabályzat

Adatvédelem

II.14. Statisztikai adatgyűjtések

Nem releváns.

II.15. Statisztikai adatszolgáltatás

A Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában a létszám és személyi juttatások statisztikai adatai a III.2. pontban találhatók.

II.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

II.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Nem releváns.

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns.

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem releváns.

II.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

II.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló 20 – vagy meghosszabbítás esetén összesen 40 – munkanapos határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A per a Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nem releváns.

II.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Éves költségvetés, beszámoló.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben, az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teszi közzé.

III.2. Létszám és személyi juttatások

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok    A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft.-nél 2023. június 30. napján 15 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
 2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege    A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. vezetőinek munkabére összesített havi bruttó: 4.070.000,- Ft, ebből az ügyvezető munkabére havi bruttó 2.200.000,- Ft. A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja összesen havi bruttó 600.000,- Ft. Az egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok és az annak alapján elfogadott egyéb szabályozók határozzák meg.
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve    Jogszabályi előíráson alapuló juttatások:
1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.
2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.
Béren kívüli juttatások:
– SZÉP Kártya juttatás éves bruttó összege: 5.188.645 Ft 
– Havi Budapest bérlet
– Egészségpénztári juttatás havi összege munkavállalónként 10.000 Ft
4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak    Az ügyvezető rendelkezik cégjegyzési, cégképviseleti joggal. A bankszámla feletti rendelkezésre az ügyvezető és a gazdasági csoportvezető jogosult.
      
Archívum

III.2 archív dokumentum

III.3. Működési és fejlesztési támogatások

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

III.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Nem releváns.

III.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft.-nél nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Nem releváns.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések):

Éves közbeszerzési terv:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

KSZG Kft. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesList

Közadatkereső:

kozadat.hu