Közérdekű adatok 11.01.

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név: Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KSZG Kft.)

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Telephely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Postacím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Központi elektronikus levélcím: info @ kszg . hu

Honlap: www.kszg.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): KSZG Kft. Ügyfélszolgálatot nem üzemeltet, így Ügyfélkapcsolati vezető sem került kijelölésre.

 2. Szervezeti felépítés

Az Alapító által jóváhagyott szervezeti struktúra. (Lásd II. 1. pont)

3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név: Tóth Antal Árpád
Munkakör: ügyvezető
E-mail: info @ kszg . hu

 

Név: Kratochwill Péter
Munkakör: licencgazdálkodási-igazgató 
E-mail: info @ kszg . hu

 

4. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Név: dr. Günther Balázs
Munkakör: Felügyelőbizottság elnöke
E-mail: info @ kszg . hu

 

Név: Kárpátiné dr. Krausz Zsuzsanna
Munkakör: Felügyelőbizottság tagja
E-mail: info @ kszg . hu

 

Név: Atzél Zsuzsanna
Munkakör: Felügyelőbizottság tagja
E-mail: info @ kszg . hu

5. Testületi adatok

Nem releváns.

6. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Nem releváns.

7. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Nem releváns.

8. Alapított alapítványok

Nem releváns.

9. Alapított költségvetési szervek

Nem releváns.

10. Lapok, kiadványok

Nem releváns.

11. Alapító szerv, tulajdonos

A cég elnevezése: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

A cég rövidített elnevezése: DKÜ Zrt.

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37.

Postai címe: 1134 Budapest, Váci út 37.

Elektronikus levélcíme: info @ dkuzrt . hu

Honlap: www.dkuzrt.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat;

Adatvédelmi szabályzat; (feltöltés alatt)

II.2. Tevékenységek, feladatok

A KSZG Kft. a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságként látja el feladatát. A DKÜ Zrt.  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló a 301/2018. (XII. 27.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Korm. rendelet 14/A.§ (8) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján a KSZG Kft. útján látja el.

A Korm. rendelet alapján:

– az érintett szervezetek tekintetében központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszert alakít ki és működtet;

– a központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése érdekében szoftverlicenc nyilvántartást hoz létre és tart fent;

– a központosított szoftverlicenc-gazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése érdekében szoftverlicenc-menedzsment és licencoptimalizálási tevékenységet végez, illetőleg gondoskodik a szoftverlicencek céltudatos felhasználásáról és az érintett szervezetek szükségletei hatékony kielégítéséről.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Nem releváns.

II.4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nem releváns.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. Rendelet 3/A. Fejezete tartalmazza.

II.6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Részletesebb tájékoztatás az Adatvédelem (aktív linket elhelyezni) menüpontban elérhető.

II.7. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

II.8. A testületi szerv döntései rendje

Nem releváns.

II.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

II.10. Hirdetmények, közlemények

Nem releváns.

II.11. Pályázatok adatai

Nem releváns.

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

Nem releváns.

II.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

E-mail: info @ kszg . hu

Az igénylés módja a megadott e-mail címre küldött vagy postai úton megküldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását.

II.14. Statisztikai adatgyűjtések

Nem releváns.

II.15. Statisztikai adatszolgáltatás

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. vonatkozásában a létszám és személyi juttatások statisztikai adatai a III.2. pontban találhatók.

II.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

II.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Nem releváns.

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns.

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem releváns.

II.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

II.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló 20 – vagy meghosszabbítás esetén összesen 40 – munkanapos határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A per a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. esetében a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nem releváns.

II.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Éves költségvetés, beszámoló.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben, az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teszi közzé.

III.2. Létszám és személyi juttatások

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft.-nél 2021. június 30. napján 11 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

 2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. vezetőinek (Mt. 208§ (1) vezető) összesített havi bruttó munkabére és díjazása 2021. június 30. napján 3.500.000,- Ft, egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Ebből az ügyvezető havi bruttó munkabére 1.800.000,- Ft.

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Jogszabályi előíráson alapuló juttatások:

1.     Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint.

2.     Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.

Béren kívüli juttatások:

SZÉP Kártya juttatás éves bruttó összege: 5.126.000 Ft

4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

Az ügyvezető rendelkezik cégjegyzési, cégképviseleti joggal. A bankszámla feletti rendelkezésre az ügyvezető és a gazdasági csoportvezető jogosult.

   

III.3. Működési és fejlesztési támogatások

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

III.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései

 

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Nem releváns.

 

III.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft.-nél nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést.

 

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Nem releváns.

 

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések):

Éves közbeszerzési terv:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

KSZG Kft. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

Megszakítás